Privacyreglement

Privacyreglement HBC tafeltennis Opgemaakt mei 2018

HBC tafeltennis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacyreglement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HBC tafeltennis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement; – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als HBC tafeltennis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door tafeltennisvereniging HBC tafeltennis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinde (ledenadministratie, contributieheffing); – Verenigingsdoeleinden (mogelijke vrijwilligerstaken) – Informatieverstrekking; – Communicatie over evenementen, bijeenkomsten en/of ledenvergaderingen; – Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HBC tafeltennis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – (Mobiel) Telefoonnummer; – E-mailadres; – Geboortedatum/plaats; – Kopie ID (t.b.v. KvK registratie bestuursleden); – Geslacht; – Adresgegevens – Gegevens m.b.t. lidmaatschap/clubkleding – Expertise/school – IBAN/bankgegevens – VOG (bestuursleden, vrijwilligers).

Uw persoonsgegevens worden door HBC tafeltennis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, sponsors of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten, sponsors of leveranciers worden door HBC tafeltennis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinde; – Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; – Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht; – De sponsorovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HBC tafeltennis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – (Zakelijk) Telefoonnummer; – (Zakelijk) E-mailadres; – IBAN/bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door HBC tafeltennis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door HBC tafeltennis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Het inschrijvingsformulier

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HBC tafeltennis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door HBC tafeltennis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door HBC tafeltennis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, contactformulier website en/of e-mailbericht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HBC tafeltennis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door HBC tafeltennis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens voor versturen van berichten van derden en verzorgen competitie-uitslagen NAS/TTApp

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door HBC tafeltennis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het versturen van berichten van derden, zoals aankondigingen van andere verenigingen. – Het laten verzorgen van de competitie-uitslagen in de openbare competitiemodule van NAS/TTapp door de NTTB.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Toestemmingsformulier; – Lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HBC tafeltennis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – E-mailadres. – Bondsnummer (alleen bij NAS/TTApp)

Uw persoonsgegevens worden door HBC tafeltennis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is en/of de toestemming niet is ingetrokken.

Cookies – Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijk wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Wij kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website, en welke pagina’s, door bezoekers worden bekeken.

Toestemming voor deze cookies is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivcacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Helpfunctie van uw browser.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden – De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de al eerder beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen – Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn – HBC tafeltennis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging – Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; – Alle personen die namens HBC tafeltennis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze bestuurders en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Links naar andere websites Onze website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacyreglement is alleen van toepassing op de website van HBC tafeltennis. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring te raadplegen.

Rechten omtrent uw gegevens  U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijzigen van de privacyreglement Wij behouden ons het recht om ons privacyreglement te allen tijde aan te passen om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyreglement worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan het privacyreglement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen Indien u naar aanleiding van ons privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft of ons wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens HBC tafeltennis:  secretaris@hbctafeltennis.nl